Notläsning för gitarr

För gitarrister gäller ofta tabs i första hand och en del bryr sig aldrig om att lära sig läsa noter. Det finns dock många situationer där kunskaper i notläsning kommer väl till pass. Om du vill veta hur du kan spela gitarr efter noter kommer här en kortare guide.

Snabb introduktion

gitarr och notskriftDet heter notskrift eftersom det är en skrift som till stor del består av noter.

Noter = skrivtecken för toner

Det finns olika utseenden på noterna. Symbolernas olika utseenden är till för att tala om i vilka tempon tonerna ska spelas (mer om detta strax).

Noterna är placerade på olika linjer eller mellan olika linjer i notraden. Det är positionerna på eller mellan dessa linjer som talar om vilka toner som ska spelas (mer om detta också strax).

Hur strängarna hänger ihop med noterna

Den egentliga frågar är: Hur spelar du det du ser på notpapperet? För den som inte vet hur notskriften ska tydas är det omöjligt att använda noter, men det är inte speciellt svårt att lära sig. Dessutom är det lättare än om du hade spelat piano eftersom du som gitarrist bara behöver bry dig om en notrad (pianostycken innefattar två notrader).

Innan du har någon nytta att veta vilka toner som döljer sig bakom notsystemens skrift bör du känna till var du hittar tonerna på gitarren (se figur 1). Du behöver inte nödvändigtvis känna till alla positioner på hela gitarrhalsen, börja med att lära dig dem på de tre första banden samt de öppna strängarna.

greppbräda med toner
Fig 1. Tonernas positioner på en gitarr.

Följande bilder illustrerar sambandet mellan noter i notskrift och var du spelar den anvisade tonen på din gitarr. I figur 2 ser du hur G-tonen spelad som öppen sträng och A-tonen spelad på andra bandet på samma sträng hänger ihop med respektive noter. På samma sätt kan du se tonerna B, C, D, E, F och G i figur 3 och 4.

Tonerna G och A i notskrift
Fig 2. Tonerna G och A på greppbräda och i notsystem.

Tonerna B, C och D i notskrift
Fig 3. Tonerna B, C och D på greppbräda och i notsystem.

Tonerna E, F och G i notskrift
Fig 4. Tonerna E, F och G på greppbräda och i notsystem.

Tonen G förekommer två gånger. Detta beror inte på någon särskild anledning utan att ovanstående visar exempel på lättåtkomliga toner på gitarren.

Ibland spelas tonerna högre upp på greppbrädan och då brukar romerska siffor ange bandet. Ibland indikeras barrégrepp, vilket sker med en romersk siffra samt ett bråktal som anger hur många strängar som ska ingå i barrégreppet (t.ex. III3/6 = barrégrepp på tredje bandet över de tre högsta strängarna).

Notvärden: fjärdedels- och halvton

På bilderna ovan visas en av notsymbolerna, vilket är tillräckligt för att illustrera hur noter hör samman med olika toner på gitarren. I notskrifter förekommer dock flera symboler, vilka indikerar olika speltempon och detta kallas notvärden.

Fjärdedels- och halvnoter tillhör de vanligaste noterna och deras respektive symboler ser ut så här:
fjärdedelsnot och halvnot
Fig 4. Fjärdedelsnot (t.v.) och halvnot (t.h.)

Vad du ska känna till i första hand är att fjärdedelsnoten ska spelas i dubbelt så högt tempo som halvnoten.

Spelexempel 1: Blinka lilla stjärna

Det som du hittills lärt dig räcker för att du ska kunna spela enkla melodier och använda dig av notläsning.

Noter Blinka lilla stjärna

Som du kan se är det ett litet längre mellanrum efter halvnoterna, detta hjälper dig att förstå att varje halvnot har längre tidsvärde.

I notskriften för "Blinka lilla stjärna" ingår också några symboler som inte berörts. Ingen av dessa är av vikt för att du ska kunna spela melodin, men det ska kort nämnas vad dessa symboler betyder. Den symbol som står i början på varje notrad kallas G-klav och talar om vilket notsystem det är frågan om (eftersom du spelar gitarr och inte piano används alltid samma notsystem och du behöver alltså inte bry dig om dessa). Sedan följer två stycken fyror placerade ovanpå varandra. Dessa talar om att stycket ska spelas i fyra fjärdedelstakt. Eftersom du förmodligen känner till melodin i "Blinka lilla stjärna" behöver du inte tänka vidare på detta. Till sist finns det också lodrätta streck här och var. Dessa är taktstreck, vilka du också kan strunta i när du spela melodin ovan. Det är onödigt att göra det svårare än det är ...

Takter

Hittills har bara takter berörts i förbifarten. Ett notsystem är indelat i takter. Om vi tittar på notskriften ovan med "Blinka lilla stjärna" är denna bestående av tolv takter. Detta kan du se genom de lodräta streck, taktstreck, som genomkorsar notraderna med jämna mellanrum. En takt märks inte direkt i musiken utan snarare indirekt. När du spelar enkla melodier som "Blinka lilla" stjärna finns det ingen anledning att tänka på taktindelningen.

För den som skriver ut noter bör dock förhålla sig till detta. I varje takt finns nämligen ett visst utrymme för noter. När det till exempel står 4/4 i början på första notraden indikerar detta att stycket ska spelas i fjärdedelstakt. Detta innebär bland annat att mellan varje två taktstreck får det som mest plats fyra fjärdedelsnoter eller två halvnoter (eller motsvarande). En takt måste fyllas helt med notvärde och/eller pausvärde.

Spelexempel 2: Amazing Grace

Nästa exempel är betydligt mer avancerat och här stöter vi på ett par andra saker som kan förekomma i musik som nedtecknats i notskrift.

Noter Amazing Grace
"Amazing Grace" i noter för gitarr. © Gitarr.org

Den första nyheten är att tre korsförtecken dykt upp efter G-klavens symbol. Detta indikerar att tonerna c, f och g höjs ett tonsteg, vilket innebär att dem i stället ska spelas som ciss, fiss och giss. Detta stycke spelas i tre fjärdedelstakt, vilket indikeras av 3/4 som är utskrivet på varje rad. Här introduceras även åttondelsnoter, till exempel i takt fyra, vilka spelas dubbelt så fort som fjärdedelsnoter.

Att lägga märke till i första takten är att det endast ingår två åttondelsnoter. Detta innebär en ofullständig takt, men det är inget fel utan exempel på en upptakt (när du spelar är detta annars inget du behöver förhålla dig till). I andra, femte, nionde och trettonde takten finns siffran tre utskriven under några av notsymbolerna. Detta indikerar att det sammanlagda notvärdet för dessa tre noter bara motsvarar det hos två åttondelsnoter. Med andra ord ska dem spelas snabbare.

Det sista som ska nämnas är det som händer i takterna sju och åtta. Det första taktslaget i sjunde takten har en punkterad halvnot och en fjärdedelsnot tillsammans. I detta fall ska noterna spelas samtidigt, men dem ska klinga ut olika länge. Dessutom kan vi se att det finns en lång båge till nästa takt. Detta är en bindebåge och innebär att de två noterna på vardera av dess ändar ska spelas som en enda utdragen not med det sammanlagda värdet hos dessa nottecken. Det är alltså bara den första av dessa noter som ska spelas, den andra finns bara där för att indikera att tonen fortsätter med ytterligare tidsvärde in i nästa takt.

En nackdel med notskrift kontra tabulatur är att det blir jobbigt att läsa att låga bastoner, som till exempel i sjätte takten ovan, då många hjälplinjer krävs. Fördelen är att information om tempo och pauser kan anges mer detaljerat.

Samlingar med noter för gitarr finns till exempel på Traditionalsongs.org och Classicalguitarshed.com.

Avslutande kommentarer

Vad du ska tänka på generellt när du spelar efter noter är att se framåt i notskriften och förbereda dig på svåra sekvenser som kommer. Även om noterna utgör ett stöd så att du inte behöver kunna stycket utantill är det en klar fördel om du har det något sånär memorerat eftersom du kommer spela ledigare.

Det finns tre ställen dit blicken kan riktas när du spelar på gitarr och använder notblad (evt. publikkontakt och ögonkontakt med medmusiker inräknas då ej). Dessa är 1) högra handen, 2) vänstra handen, 3) notbladet. Försök först av allt att släppa högerhanden (dvs. spelhanden) med blicken och sedan om du kan även vänstra handen i stor utsträckning. Ju mer du är beroende av att se vad du gör med händerna, desto svårare blir det att spela dig igenom ett stycke i ett jämt tempo.

Ett tips till är att spela musikstycken som är noterade med både tabulatur och noter, vilket gör att du kan jämföra och lättare förstå vad du ska spela. På Gitarr.org finns en sektion med flera kända melodier utskrivna med tabs och noter (samtliga finns med tabs, men en del saknar noter).