Notläsning

För gitarrister gäller ofta tabs i första hand och en del bryr sig aldrig om att lära sig läsa noter. Det finns dock många situationer där kunskaper i notläsning kommer väl till pass. Om du vill veta hur du kan spela gitarr efter noter kommer här en kortare guide.

Snabb introduktion

gitarr och notskriftDet heter notskrift eftersom det är en skrift som till stor del består av noter.

Noter = skrivtecken för toner

Det finns olika utseenden på noterna. Symbolernas olika utseenden är till för att tala om i vilka tempon tonerna ska spelas (mer om detta strax).

Noterna är placerade på olika linjer eller mellan olika linjer i notraden. Det är positionerna på eller mellan dessa linjer som talar om vilka toner som ska spelas (mer om detta också strax).

Hur strängarna hänger ihop med noterna

Den egentliga frågar är: Hur spelar du det du ser på notpapperet? För den som inte vet hur notskriften ska tydas är det omöjligt att använda noter, men det är inte speciellt svårt att lära sig. Dessutom är det lättare än om du hade spelat piano eftersom du som gitarrist bara behöver bry dig om en notrad (pianostycken innefattar två notrader).

Innan du har någon nytta att veta vilka toner som döljer sig bakom notsystemens skrift bör du känna till var du hittar tonerna på gitarren (se figur 1). Du behöver inte nödvändigtvis känna till precis alla positioner på hela gitarrhalsen, börja med att lära dig dem på de tre första banden samt de öppna strängarna.

greppbräda med toner
Fig 1. Tonernas positioner på en gitarr.

Följande bilder illustrerar sambandet mellan noter i notskrift och var du spelar den anvisade tonen på din gitarr. I figur 2 ser du G-tonen spelad som öppen sträng och A-tonen spelad på andra bandet på samma sträng hänger ihop med respektive noter. På samma sätt kan du se tonerna B, C, D, E, F och G i figur 3 och 4.

Tonerna G och A i notskrift
Fig 2. Tonerna G och A på greppbräda och i notsystem.

Tonerna B, C och D i notskrift
Fig 3. Tonerna B, C och D på greppbräda och i notsystem.

Tonerna E, F och G i notskrift
Fig 3. Tonerna E, F och G på greppbräda och i notsystem.

Tonen G förekommer två gånger. Detta beror inte på någon särskild anledning utan att ovanstående visar exempel på lättåtkomliga toner på gitarren.

Notvärden: fjärdels- och halvton

På bilderna ovan visas en av notsymbolerna, vilket är tillräckligt för att illustrera hur noter hör samman med olika toner på gitarren. I notskrifter förekommer dock flera symboler, vilka indikerar olika speltempon och detta kallas notvärden.

Fjärdedels- och halvnoter tillhör de vanligaste noterna och deras respektive symboler ser ut så här:
fjärdedelsnot och halvnot
Fig 4. Fjärdedelsnot (t.v.) och halvnot (t.h.)

Vad du ska känna till i första hand är att fjärdedelsnoten ska spelas i dubbelt så högt tempo som halvnoten.

Spelexempel: Blinka lilla stjärna

Det som du hittills lärt dig räcker för att du ska kunna spela enkla melodier och använda dig av notläsning.

Noter Blinka lilla stjärna

Som du kan se är det ett litet längre mellanrum efter halvnoterna, detta hjälper dig att förstå att du ska ta en liten paus efter varje halvnot.

I notskriften för Blinka lilla stjärna ingår också några symboler som inte berörts. Ingen av dessa är av vikt för att du ska kunna spela melodin, men det ska kort nämnas vad dessa symboler betyder. Den symbol som står i början på varje notrad kallas G-klav och talar om vilket notsystem det är frågan om (eftersom du spelar gitarr och inte piano används alltid samma notsystem och du behöver alltså inte bry dig om dessa). Sedan följer två stycken fyror placerade ovanpå varandra. Dessa talar om att stycket ska spelas i fyra fjärdedelstakt. Eftersom du förmodligen känner till melodin i Blinka lilla stjärna behöver du inte tänka vidare på detta. Till sist finns det också lodrätta streck här och var. Dessa är taktstreck, vilka du också kan strunta i när du spela medlodin ovan. Det är onödigt att göra det svårare än det är ...

Takter

Hittills har bara takter berörts i förbifarten. Ett notsystem är indelat i takter. Om vi tittar på notskriften ovan med Blinka lilla stjärna är denna bestående av tolv takter. Detta kan du se genom de lodräta streck, taktstreck, som genomkorsar notraderna med jämna mellanrum. En takt märks inte direkt i musiken utan snarare indirekt. När du spelar enkla melodier som Blinka lilla stjärna finns det ingen anledning att tänka på taktindelningen.

För den som skriver ut noter bör dock förhålla sig till detta. I varje takt finns nämligen ett visst utrymme för noter. När det till exempel står 4/4 i början på första notraden indikerar detta att stycket ska spelas i fjärdedelstakt. Detta innebär bland annat att mellan varje två taktstreck får det som mest plats fyra fjärdedelsnoter eller två halvnoter (eller motsvarande). En takt måste fyllas helt med notvärde och/eller pausvärde.

Avslutande kommentarer

Vad du ska tänka på generellt när du spelar efter noter är att se framåt i notskriften och förbereda dig på svåra sekevenser som kommer.

Det finns tre ställen dit blicken kan riktas när du spelar på gitarr och använder notblad (evt. publikkontakt och ögonkontakt med medmusiker inräknas då ej). Dessa är 1) högra handen, 2) vänstra handen, 3) notbladet. Försök först av allt att släppa högerhanden (dvs. spelhanden) med blicken och sedan om du kan även vänstra handen i stor utsträckning. Ju mer du är beroende av att se vad du gör med händer, desto svårare blir det att spela dig igenom ett stycke i ett jämt tempo.

En nackdel med notskrift kontra tabulator är att det blir jobbigt att läsa att låga bastoner då många hjälplinjer krävs. Fördelen är att information om tempo och pauser kan anges mer detaljerat.